Ἔξεμπλον. Studi in onore di Irmgard Hutter, II

 

S.J. Voicu, I colori degli evangelisti nell’esegesi di Zaccaria 6, 1-3, p. 5

A. Acconcia Longo, La «questione» Filippo il Filosofo, p. 11

P. Cesaretti, «Bona civitatibus ex historia» (Proc. Aed. I I, 2), p. 41

E. Dobrynina, New findings on the Khludov Psalter revealed during restoration, p. 57

M.T. Rodriquez, Un «nuovo» palinsesto dei Basilici, p. 73

A.A. Aletta, Il Taur. B.VII.33, «wunderschön hergestellt», p. 97

E. Magnelli, Una presentazione licofronea per Giovanni Climaco, p. 117

Th. Otkhmezuri – K. Bezarashvili, An unknown fragment of Greek manuscript from the National Centre of Manuscripts in Tbilisi, p. 123

A.V. Zacharova, The miniatures of the Imperial Menologia, p. 131

B. Crostini, Monastic Preaching and Animal Moralizations: the Physiologos in the Eleventh Century between Stoudios and Montecassino, p. 155

G. De Gregorio, Teodoro Prodromo e la spada di Alessio Contostefano (Carm. Hist. LII Hörandner), p. 191

V. Von Falkenhausen, Zum griechischen Kloster S. Salvatore di Placa in Sizilien, p. 297

P. Canart, Un manuscrit provincial de datation problématique (Vat. gr. 2561) et deux épigrammes sur l’évangéliste Matthieu, p. 317

T. Martínez Manzano, Teodoro Pródromo, Manuel Moscópulo y un tratado bizantino anónimo sobre la sintaxis preposicional, p. 337

A. Cataldi Palau, Mazaris, Giorgio Baiophoros e il monastero di Prodromo Petra, p. 367

E. Litsas, Τά χειρόγραφα τῆς μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Ρίλας καί μερικές παρατηρήσεις γιά τις συλλογές Ἑλληνικῶν χειρογράφων, p. 399

Ch.M. Grafinger, Die Bemühungen um eine vollständige Edition des Codex Vaticanus (Vat. gr. 1209), p. 411

I. Hutter, Werkverzeichnis: Ergänzungen, p. 421

Lettera aperta alla Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca On. Mariastella Gelmini, p. 423

Pubblicazioni ricevute, p. 427